Os sês chilò:

Contribuc a associaziuns, ënc publics y privac por l’ativité ordinara y straordinara

 

Les domandes dô n contribut por l’ann 2024 mëss gnì dades jö anter le mertesc ai 30 de aurí 2024.

 

L’aministraziun comunala pò conzede contribuc a chisc sogec che n’à nia n fin de davagn y che eserzitëia süa ativité tl interes dla popolaziun locala:

 • a ënc publics;
 • a ënc privac, fondaziuns y atres istituziuns de carater privat;
 • a assoziaziuns y comites;
 • a porsones singules che é atives a titul onorar y debann tl interes dla popolaizun dl Comun.

Tl caje de catastrofa o atres nezescites straordinares pol gnì conzedü contribuc che à n fin de aiüt y solidarieté a bëgn de ënc publics y privac, assoziaziuns y comites.

Les domandes mëss gnì scrites fora sön la modulistica metüda a desposiziun dal Comun che an pò jì a de tò te Comun tl ofize dla contabilité o desciarié dala plata Internet (ciara dessot) y dè jö te Comun.
Ala domanda, sotscrita dal rapresentant legal dl associaziun, mëssel gnì injunté i documënc suandënc

Contribuc ordinars:

 • relaziun y cunt consuntif sön l’ativité dl ann da denant
 • program por les ativites preodüdes tl ann de referimënt
 • plann finanziar

Contribuc una tantum:

 • Descriziun y motivaziun dl'iniziativa
 • Plann finanziar

Contribuc por investimënc:

 • descriziun y motivaziun dl’iniziativa
 • proiet, sce al se trata de costruziuns
 • preventif de spëisa, sced al se trata de compres
 • plann finanziar

Por les associaziun scrites ite al register provinzial dles organisaziuns de volontariat, aladô dl art. 6 dla lege 11.08.1991, Nr.266, n’é la domanda nia sotmetüda ala cuta de bol.

Deplö informaziuns y conzesciuns de contribuc é da odëi tl Regolamënt comunal por la conzesciun de contribuc.
(Deliberaziun dl Consëi de Comun Nr. 22 di 05.10.2011 (0.15 MB)).

 

competënt

Formulars